Hudební obor

Studium v ZUŠ se dělí na několik etap. Nejmladším dětem šestiletým a sedmiletým je určen předmět přípravná hudební výchova PHV. Žáci jsou postupně seznamováni s hudebními pojmy hravou formou postupného rozvíjení hudebních schopností, dovedností a návyků. Jsou podněcováni k tvořivosti elementárních činností: pěveckých, instrumentálních, hudebně – pohybových a poslechových. Sleduje se zájem žáků se zřetelem na možnosti dalšího studia v umělecké škole.

Do základního studia I. stupně jsou zařazováni žáci od 7 let. Týdně mají 2 předměty. Prvním je individuální výuka na hudební nástroj nebo zpěv. Žáci získávají elementární hudební návyky a dovednosti. Druhým předmětem na I. stupni je Hudební nauka, která umožňuje žákovi orientovat se ve světě hudby, propojit teorií s praxí a hlouběji vnímat hudbu. Základní studium I. stupně má 7. ročníků.

Od 14 let je žákům určeno 4leté základní studium II. stupně. Výuka probíhá 2x týdně. Předměty: hra na zvolený nástroj, sborový zpěv a sólový zpěv.  Žáci rozvíjí získané vědomosti a dovednosti v individuální výuce a v komorní a souborové hře s možností zaměřit se na různé styly a žánry, tak aby mohli po absolventi pokračovat v amatérských orchestrech a jiných hudebních tělesech nebo ve studiu na konzervatoři či vysokých uměleckých školách.

Výuka hudebního oboru pro dospělé probíhá pouze na pobočce OC Spektrum Čestlice.

 

Žádost o povolení individuálního studijního plánu v oboru hudební nauka